KISYOONI EKAPOLONI KISYOONI

 

Bass: Kisyooni Ekapoloni Kisyooni, Kisyooni Ekapoloni Kisyooni, Kisyooni Ekapoloni Kisyooni, kisyooni isua ngikasecak

Tenor:  Kisyooni Ekapoloni Kisyooni, Kisyooni Ekapoloni Kisyooni, kisyooni isua ngikasecak

Alto: Kisyooni Ekapoloni Kisyooni, kisyooni isua ngikasecak

Soprano: kisyoonii—- x6 kisyooni isua ngikasecak

Sop: Kristo kisyonix3 kisyooni isua ngikasecak

ALL KYRIE

ALL KYRIE

Kyrie – OH LORD HAVE MERCY
Oh Lord, Oh Lord have mercy
Lord have mercy on us x2

Jesus Christ, Jesus Christ have mercy
Lord have mercy on us x2

Oh Lord, Oh Lord have mercy
Lord have mercy on us x2
Kyrie – OH LORD HAVE MERCY
//Oh Lord have mercy (Lord have mercy)
Oh Lord have mercy (Lord have mercy)// x2

Jesus Christ, Son of God have mercy x2

//Oh Lord have mercy (Lord have mercy)
Oh Lord have mercy (Lord have mercy)// x2
Kyrie – KYRIE ELEISON
Kyrie eleison Kyrie eleison x2
Christe eleison Christe eleison x2
Kyrie eleison Kyrie eleison x2

Kyrie – MUKAMA
//Mukama Mukama X2
Ai Mukama saasira// X2

Kristu Kristu
Kristu Yezu omusaasizi
Ai Kristu omusaasizi
Kristu Yezu saasira
Kristu Yezu,
Kristu Yezu saasira
Yezu tusaba otusaasire

//Mukama Mukama X2
Ai Mukama saasira// X2
Kyrie – SAASIRA
Saasira, Ayi Mukama,
Saasira, Ayi Mukama,
Ggwe omusaasizi saasira x2
Ayi Kristu omusaasizi,
Kristu omusaasizi saasira x2
Saasira, saasira ayi Mukama,
Ggwe omusaasizi saasira x2

Kyrie – AI MUKAMA OTUGANYIRE
Ai Mukama otuganyire, Mukama otuganyire
Ai Mukama otuganyire x2

Ai Kristu otuganyire, Kristu otuganyire
Ai Kristu otuganyire x2

Ai Mukama otuganyire, Mukama otuganyire
Ai Mukama otuganyire x2

Kyrie – AI MUKAMA OTUSAASIRE
Ai Mukama otusaasire
Ai Mukama otusaasire

Ai Kristo otusaasire
Ai Kristo otusaasire

Ai Mukama otusaasire
Ai Mukama otusaasire
Kyrie – AI MUKAMA TUSAASIRE
Ai Mukama tusaasire itwe abasiisi x2
Mukama, Mukama tusaasire itwe abasiisi x2

Ai Kristu tusaasire, tusaasire itwe abasiisi x2
Kristu, Kristu-u tusaasire itwe abasiisi x2

Ai Mukama tusaasire itwe abasiisi x2
Mukama, Mukama tusaasire itwe abasiisi x2
Kyrie – AI MUKAMA OTUGANYIRE
Ai Mukama otuganyire itweena
Otuganyire, otuganyire, otuganyire x2

Itwe abasiisi, Ai Kristu
Otuganyire, otuganyire, otuganyire x2

Ai Mukama otuganyire itweena
Otuganyire, otuganyire, otuganyire x2

Kyrie – BWANA BWANA
Bwana Bwana Utuhurumie x2
Kristu Kristu utuhurumie x2
Bwana Bwana Utuhurumie x2
Kyrie – TUSAASIRE AYI MUSENGWA
Tusaasire Ayi Musengwa    Ayi Musengwa
Tusaasire Ayi Musengwa    Tusaba otusaasire x2
Kristu Omusaasizi         Iwe Omusaasizi
Kristu Omusaasizi        Tusaba Otusaasire
Tusaasire Ayi Musengwa    Ayi Musengwa
Tusaasire Ayi Musengwa    Tusaba otusaasire x2
Kyrie  – OPI EKO AMA AZA
Oo – Oopi eko ama aza,
Kristu eko ama aza,
Oo – Oopi eko ama aza,

1.    Mva aduleri Eeee. Bikira osi loni Eeee.
Mva adre dri adaarii Eeee. Oo –Oopi eko ama aza,
2.    Mie to lo amamii Eeee. Ama dria ezabani Eeee.
Eeee Idu eza amdri fo! Eeee. Oo – Oopi eko ama aza,
3.    Yezu Kristu awadinia Eeee. Mimi ama lezorisi Eeee.
Ife ama lemi endi Eeee. Oo – Oopi eko ama aza,
Kyrie – OPI EKO AMA AZA
Oopi eko ama aza x2
Oo—opi Oopi eko ama aza x2
Kristu eko ama aza x2
Kri—stu Kristu eko ama aza x2
Oopi eko ama aza x2
Oo—opi Oopi eko ama aza x2