ALIFUGA ENSI YONNA

Alifuga ensi yonna, alifuga ensi yonna., ne bakabaka b’ensi, banamusinza bonna.

Sop/Alto;    Banamusinza yezu Kabaka….
All;         Banamusinza ye Kabaka
Sop/Alto;     Banamusinza ye Kabaka
Bass/Tenor;    Nti Yezu Kabaka,
All;         Nti Yezu Kabaka, wabonna x3 w’esi eno.

Sop/Alto;     Ye ggwe Kabaka ow’emirembe
Tanor/Bass;    Baka ow’emirembe.
All;         Ye ggwe Kabaka ow’emirembe.
Nantalemwa ( echo)x3
All;         Nantalemwa afuga byonna.
Sop/Alto;     Enyanja ennene, ensozi                                                                                                                  empanvu, byonna abifuga Yezu x2
Bass/Tenor;      Nyanja, nsozi, byonna Yezu afuga.
Ensi etunuulira n’ekankana, ebimyanso bimulisa ensi ye x2

All;     Eggulu liranga obutuufu bwo, amawanga negalaba ekitiibwa kyo x2

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *