GGWE KABAKA (W.F.)

Ekidd.: Ggwe Kabaka Omutonzi w’abantu,
Ggwe Kabaka w’ensi zonna ddala!
Ggwe Kabaka! Anti tolemwa kantu,
Ggwe Kabaka ! Wonna Ggwe otufuga!
Ggwe Kabaka! Ggwe Kabaka! Ggwe Kabaka.

1. Yezu Omutiibwa Ggwe Kabaka waffe,
Ka tukusinze kuba watutonda,
Tulikutenda kuba Ggwe walonda,
Okuba naffe, okuba naffe.

2. Yezu Omuyinza, Ggwe Kabaka waffe,
Twali mu buddu, sitaani omujeemu
Nga y’atutwala n’ojja n’otuzzaamu
Eddembe lyaffe, eddembe lyaffe.

3. Yezu Omulungi Ggwe Kabaka waffe,
Byonna by’osiima tujja kubituusa
Bamanye bonna nga bwe tutakuusa
Mu mpisa zaffe, mu mpisa zaffe.

4. Yezu Omuteefu, Ggwe Kabaka waffe,
Tukwesigenga, mbeera watugamba,
Mu ntalo z’ensi bulijjo okuyamba
Emyoyo gyaffe, emyoyo gyaffe.

5. Ggwe Yezu waffe, beera empeera yaffe,
Oba twegomba nno okubeera naawe,
Ka ebibi byaffe byonna tubikyawe
Katonda waffe, Katonda waffe.

DOWNLOAD LINK:
GGWE KABAKA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *