KATONDA WANGE LWAKI OKUNJABULIRA?(Fr. James Kabuye)

Ekidd.: Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabulira?
Nsuubira mu Ggwe Katonda wange, nziruukirira!

1. Nkwagala, ayi Mukama, amaanyi gange
Olwazi lwange, ekigo kyange, Omulokozi wange;
Katonda wange, ejjinja lyange mwe nneekweka,
Engabo yange omufunngamye obulokofu bwange
Obuddukiro bwange.

2. Kubanga yannywererako ndimuwonya,
Ndimutaasa kubanga yategeera erinnya lyange;
Alinkoowoola nange ne mmuwuliranga,
Ndimuwonya ne mmusukkulumya.

3. Ndimuwangaaza nnyo n’asiima;
Aliraba nga bwe ndi Omulokozi;
Anti Omukama kye kiddukiro kyo,
Ali waggulu ddala gwe wafuula ekigo kyo.

4. Akabi tikalikusemberera,
N’akabenje tikalisemberera weema yo ggwe;
Kuba yalagira Bamalayika be, bakukuume
Wonna wonna w’oyita!

DOWNLOAD LINK:
KATONDA WANGE LWAKI OKUNJABULIRA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *