AVE AVE MARIA

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!
1.    Tukutendereza nga tusanyuka
Ne Bamalayika Ave Maria.

2.    Ggwe omuwolereza, ng’abantu bangi,
Goba ekizikiza mu myoyo gyaffe.

3.    Nnyaffe oijukiranga ng’abantu bangi
Mu ggwe basubira n’essanyu lingi.

4.    Maria sanyusa Yezu Kabaka,
Ng’ojuna, ng’okyusa abamwegaana,.

5.    Ab’afrika ffena totwerabira;
Bw’olitusonyiyisa tulikutenda.

6.     Naffe abaUganda ka tusse kimu
Tuyimbire wamu Ave Maria.

7.    Toyabulirenga, Uganda yaffe;
Ffena tukwesiga ggwe Nnamasole.

8.    Twala emyoyo gyaffe, ayi Maria,
Mulokozi waffe lw’anagisiima.

9.    Katulowooze nga Nnyaffe Maria
Tumulamusenga: Ave Maria.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *