BIKIRA MARIA OW’E FATIMA (W.F.)

1. Mmunyeenye y’oku nnyanja, liiso ly’aboonoonyi,
Fatima watuyita, ffenna tujje gy’oli.

Ekidd.: Nnyina Yezu Kristu ku Kalvario,
Watuzaala ffe abantu tuli babo;
Nnyina Omulokozi Mugole waffe,
Kabaka wa Rozari beera Nnyaffe.

2. Maria gutusinze, gutusse ne mu vvi,
Sonyiyisa ffe aboonoonyi tuggye ku sitaani.

3. Abalungi banyweze nga baagala Yezu,
Tuwe ne mu nsi yaffe Abatuukirivu.

4. Ggwe nsulo y’ebirungi, Mugabi w’enneema.
N’okutuuka ku Yezu, kkubo eritakyama.

5. Tukukwasizza byonna: essanyu n’ennaku,
Bye biwonge by’asiima, biweereze Yezu.

6. Akaseera katuuse otuwolereze,
Laba bwe tunyiikidde; ssaala ne ssapule.

7. Tukwate ku mukono mu budde obw’okufa,
Otutwale eri Yezu kumpi ne Katonda.

8. Beera Kabaka waffe, naddala jjukira,
Ng’ensi yaffe Uganda bagikusingira.

DOWNLOAD LINK:

BIKIRA MARIAATIMA OWE F

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *