SINGA, MARIYA

Singa, Mariya, iwe Nyina Ruhanga!
Singa, Mariya, iwe Mugabekazi!
1.    Yaiwe, singa, mukuru w’abazaire;
Neiguru n’obutaka k’obitwaare.

2.    Yezu akakwerondera, waamutwara,
Waakuza, waagaruka waamuzaara.

3.    N’amabeere buzima waagamwontsya,
Yaiguta, yaagomoka, waamucuutsya.

4.    N’egabo y’Omugabe waagiteeka,
Waamuha; waagaruka waamujweka.

5.    Mwoorozi, waahabura, yaabikwata,
Waatuma, yaarahuka, yabireeta.

6.    Gwebare, gwebare, Nyakwera weena,
Gwebare kwoorora Nyakweza-tweena.

7.    Nzaire na Mwana, Njuni y’ensi yoona,
Kandi na Mpuumuza, basiimwe boona.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *