AYI NYAKUBAHO

Ayi Nyakubaho, Nyakusinga niiwe
Ndyaguma ninyeshongorera eryo eizina ryaawe
1.    Embabazi zaawe nyingi zinkwatirire
Nshagatirwe agaawe ababisha nibantiina.

2.    Nobunzongazonga ensi nemba ahamutwe
Ahabwawe tinkaagwa ahakuba ombumbatiire.

3.    Mukama kworimurungi oinamura boona
Oinamura boona abakwehitsya boona.

4.    Ndyaguma ninkuhaisa amagara gangye goona
Eizina ryaawe hoona ndyaguma ndyeshongore.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *