EBIRABO BYAFFE BINO(Fr. Gerald Mukwaya)

Ekidd.: Ebirabo byaffe bino bye tutegeka
Biibino bisiime era naffe kwe tuli:
Ffe abaweereza ffe babo be walondamu,
Tuutuno ne Yezu ffe tukuweereza.

1. Abaweereza abo nno beebo abaana bo
Gwe baweereza ate nno naye Mwana wo.

2. Ekikolebwa ffe wano ky’ekyo ekyaliwo
Olwo Kabona wo Yezu ng’alya ekijjulo.

3. Abatume be, baaba, nga tibamanyi;
Nga Mukama waabwe oyo yali abaleka.

4. Ng’abasiibula sso nno nga tabaleka
Ng’emuweddeko essaawa, alage okwagala.

5. Kye tukusaba, Taata; bye tuweereza
Bituviiremu ettendo ery’okwagala.

DOWNLOAD LINK:
EBIRABO BYAFFE BINO

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *