EBIRABO TULEETA (Fr. Gerald Mukwaya)

Ekidd.: Ebirabo tuleeta
Ffe abaana abalondemu
Obulamu tusaba
Ggwe Ddunda ataggwaawo.

1. Tuleeta omugaati
Vviini eno gye tufunye Biibyo ebirabo byo
Taata bisiime.

2. Yongera okulunngamya Omusaana n’enkuba
Bibaze bye tusiga Naffe twesiime.

3. Lunngamya abatambizi
Basaserdooti bonna
Abakola omulimu
Gw’Ekitambiro.

4. Kkiriza bye tukuwa
Ffe abaana abalondemu
Tuwenga obulamu bwo
Mukama Ddunda.

5. Yongera abakozi
Mu mulimo gwo guno
Ebitambiro byale
N’eddiini etinte.

6. Tusaba kino ffenna
Nga butuuse obw’okufa
Otutwale mu ggulu
Gy’oli twesiime.

DOWNLOAD LINK:
EBIRABO TULEETA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *