GE GANO AMAKULA

Ge gano ge tuleese, ge gano ge tuleese,
Ge gano amakula go Ddunda ge tuleese, ge gano.
Tugaleeta gy’oli ggwe Katonda,
nga tukwebaza Ddunda by’otuwa.
Ha! Ddunda webale ogabula.

1.    Abawereza ye ffe abaana bo,
Gwe tuwereza ye gwe Kitaffe,
Byetukuddiza Ddunda by’ebirabo byo bisiime.

2.    Gwe tuwereza gw’egw’omugaati,
Gye     tuwereza y’eyo eviini,
Byetukuddiza Ddunda by’ebirabo byo bisiime.

3.    Siima Ddunda amaakula go, siima siima
Ddunda, ebirabo byo siima siima.
Siima siima amakula go siima siima,
Tugagatta ko Ddunda n’obulamu bw’otuwa.

4.    Abawereza ye ffe abatalina,
Gwe tutonera ye ggwe Omugagga,
Bye tukuddiza Ddunda bikulagga bwetusiima.

5.    Gwe tuyitamu y’oyo Omwaana wo,
Ffe tuli kimu n’oyo Kristu,
Byetuwereza Ddunda bikusanyuse kulw’oyo

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *