MUSITUKE, TUWEEREZE EBIRABO (Fr. Joseph Namukangula)

Ekidd.: Musituke, tuweereze ebirabo Omukama Musituke Ffe tuweereze ebirabo Omukama,
Musituke Tuweereze
Musituke Tuweereze
Tuweereze
Bonna: Tuweereze ebirabo Omukama, abisiime.

1. Omugaati n’evviini biibyo
Tubitaddewo biibyo ebyaffe;
Abaana bo, laba ffe tubikwasa Ggwe;
Omuzirakisa Katonda Ggwe owaffe
Bikkirize.

2. Ggwe omusaasizi siima ebyaffe
Bituviiremu enneema enfaafa.
Bye tukuweereza ffe abaana bo aboolo
Olw’obulungi bwo, Katonda Ggwe owaffe,
Ggwe bisiime.

3. Ebya Melekisedeki ow’edda
Oyo Kabona wo omukulu ow’edda
Yabikuweereza ku luli n’obisiima
Kye tusaba kati n’ebyaffe bikkirize
Obitwale!

4. Amakula go gaago, Taata
Tugagatteko emitima egyaffe
Ggwe, Trinita Katonda Omu ati,
Ffe abaana bo laba kati ffe twewa Ggwe
Otutwale!

5. Kye tukusaba: Siima ebyaffe
Bye tukuweereza n’ono Kristu;
Tumweyune era tumulye, tumweyanze;
Kye kyokulya, kye kyokunywa kye twegomba
Ye Yezu!

6. Eklezia wo, Taata yamba;
Omuyiweko enneema nfaafa,
Ng’omutukuza, ng’omwongera amaanyi,
Ng’omuliisa ng’omwongera ettendo,
Ggwe muyambe.

7. Agulumizibwe Taata owaffe;
Agulumizibwe Yezu Omwana,
N’omuganzi Mwoyo oyo ow’ettendo
Ggwe Trinita Katonda ggwe owaffe,
Ggwe tutwale.

DOWNLOAD LINK:
MUSITUKE TUWEEREZE EBIRABO

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *