RUGAYO GIRA OSIIME

(Rugayo) Rugayo gira osiime leeta byohairwe
(Rugayo) Rugayo gira osiime naiwe gira amakune.

1.    Ruhanga ebiyakozire byona ngu mbibyo obireme
Ensozi hamu n’enyanja ngu mbibyo obireme.
2.    Omubiri n’ebicweka byagwo ebi nibyo olemege
Obireme bitakutunga, kandi nukwo omuhike.

3.    Akakuha amagezi maingi, ngu obu nukwo omumanye
Geyambise okumuserra kandi oramumanya

4.    Orole ebirolo byona kandi oteekereze
Nooha ndugirro ya byona, kandi oramumanya.
5.    Ayakozire ebihumaaza, omuntu n’omuntu
Ogu nuwe Mukama wawe juumara omuramye.

6.    Ruhanga ahikirra mu byona, taina eki abuzirwe
Kwonka ha bwawe omuhangwa, jumara omusabe.

7.    Ruhanga  agira amakune maingi, juumara omusabe,
Eby’omuha hamu n’engonzi, taheeme kinsiima.

8.    Oheyo ekisembo kyawe, n’omutima gw’amazima
Habw’okuba nomaanya byona, taine ekyaserekwa.

9.    Gira oleete ebisembo byawe, ha altari y’Omukama
Oheyo n;omwoyo gwawe, bambi nukwo ohweze.

10.    Eviini hamu n’omugaati, ebi bisembo byanyu
Kandi hati birafooka by’okulya by’omutima.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *