NDYAKUSIIMA NTA?

Ndyakusiima nta? Iwe Muhangi wangye
Ndyakusiima nta? Iwe Mujuni wangye.
1.    Omuzaire kandi enjuni,
Embabazi zeye kazitaharara
Abagaiga ninga abakyene,
Abamwijaho nabajajamya.
2.    Akahanga ensi we yagituha,
Ngu tugirungye netunanura
Omu bwengye habo abamwechanga,
Obushoborozi bwe, butubangire.
3.    Njuni yaitu kandi Omukama,
Amaino ga rufu akagatwihamu
Amazooba nobu gabaho,
Rukundo yeye k’etahinduka.
4.    Ahwezesa ensi y’omwirima,
Ekyererezi kyeye kitubangira
Ogwo muhanda gw’ogw’Omukama,
Abagutooramu kabahiriirwe.
5.    Obusingye bw’ogwo Omukama,
Ayenda ngu boona gubaizire
Tashorora boona abamushanga,
Ekitiinwa kyeye kibashangira.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *