ABAGORE MUSHEMERERWE

1. Abagore mushemererwe, muhaise mugumya nganda,
Eryanyu mwembi muryeremu, niiwe nyangi; munanukye,
Mubonererwe, murindwe mujuna mwanda,
Abebirunga n’ebirabyo by’erangi.

2. Mwesigane nimugumyana muteebirwe na Muhangi,
Omwanyu mwembi mutuuremu mwecureize amahame
Mutagashobya, mukenda ebizirwa nyangi,
Mube barungi n’okuguma mwekubaize.

3. Mujunane mukwatanise mugiinegyeze kurungi,
Rukundo yanyu, etahwaho nk’omuyonga,
Mutubane, mukunirane, hataizire nyabashungi,
Kubootsya naimwe mutyo mukazongazonga.

4. Mwijurane, mukoragane mugyenderere kujwana,
Eby’oburyaane mubicwe nesheenyura – nju muhanane,
Muhurirane, mutaimukize kurwana;
Nibwo busingye buhami, butaine rwanju.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *